Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Referenser

Norrköping-Skärblacka - Referens PE tryckrör

Nya rör bra för både plånbok och miljö
Norrköping Vatten satsade runt 100 miljoner på ny överföringsledning för
avlopp och dricksvatten mellan Norrköping och Skärblacka. Projektet utfördes av Stadspartner AB och är den största enskilda ordern i företagets historia.
Pipelife levererar de stora mängderna PE-rör som svetsats ihop i långa längder och efterhand grävts ner.

Vattenverket i Skärblacka var i behov av stora reinvesteringar. Norrköping Vatten valde av ekonomiska orsaker att i stället bygga nya överföringsledningar för dricksvatten och avlopp till Norrköping och lägga ner vatten- och reningsverket i Skärblacka. Norrköping får därmed också nödvatten om råvattentäkten Glan skulle förorenas. Alternativet är också fördelaktigare ur miljö- och hälsoaspekter eftersom det renade avloppsvattnet inte
släpps ut i Glan, Norrköpings vattentäkt. De nya ledningarna minskar också luftutsläpp och förbrukning av fossila drivmedel eftersom avloppsslam körts med bil från Skärblacka till Slottshagen.

Ledningslängd: 15 km vattenledning (dim. 450 SDR11 och dim. 400 SDR17),
14 km avloppsledning (dim. 560 SDR11 och dim. 500 SDR 17).

Foto: Bo Eriksson