iStockphoto Miljö och hållbarhet

pIPELIFE SKA VARA företaget i branschen som tar ansvar och gör skillnad för miljön.

Pipelife Sveriges Miljö- och hållbarhetspolicy

  • I vår verksamhet arbetar vi med att förebygga föroreningar och begränsa miljöolyckor, för att skydda miljön.
  • Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort och långsiktiga miljömål, såsom materialval, transport och energi.
  • Vi vill ta ansvar till en hållbar utveckling av branschen genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.
  • Hållbarhetsfrågor ska värderas i samtliga företagsprocesser.

Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar och förordningar inom områdena kvalitet, miljö och hållbarhet. Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystemen för kvalitet och miljö.

Januari 2024
Pär Näslund, VD

PIPELIFE fokuserar på FN:s Globala mål 2030

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
HAV OCH MARINA RESURSER 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vi jobbar med ansvarsfull produktion.

Employer

SÄKER ARBETSGIVARE

Säkerhet på jobbet är en av våra högsta prioriteringar. Med starka säkerhetsåtgärder på plats i hela koncernen strävar vi efter noll olyckor.

energi-och-resurser

MINSKAT CO2

Vårt mål är att öka energi- och resurseffektiviteten samtidigt som vi förbättrar produktegenskaperna.

atervunnet-material

CIRKULÄR EKONOMI

I vårt arbete mot en cirkulär ekonomi ökar vi årligen andelen återvunnet material och utvecklar våra produkter    så att de är 100 % återvinningsbara.

skydda-naturen

TAR ANSVAR

Vi förbättrar kontinuerligt åtgärder genom hela vår produktions- och leveranskedja för att påverka  naturen så lite som möjlig

HÅLLBARA PRODUKTVAL

Optimal kabel

Optimal

PE släta kabelskyddsrör långa längder


SRS och SRE-P klassning (SDR17 och 11)
UV- beständig
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

Group picture PE Optimal cable protection short lengts blackxyellow

Optimal

PE släta kabelskyddsrör korta längder


SRS and SRE-P klassning
(SDR17 och 11)
UV-beständig
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

PE smooth cable protection opto on drum blackxgreen

Opto

PE släta optorör långa längder


Två olika hållfasthetsklasser
UV-beständig
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

 

Produktinformation

Optorör på ring

Opto

PE släta optorör på ring
 

Två olika hållfasthetsklasser
UV-beständig
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

 

Produktinformation

Group picture PP coated cable protection pipes

PP kappade rör

PP kabelskyddsrör med konmuff
 

Längder 6 m
SRN och SRS klassning
Återvunnet material till 96%
Lågt fossilt avtryck
 

Produktinformation

pvc markrör

PVC markrör

Homogena markrör enligt EN1401
 

Gummiringstätad
Nordic Poly Mark
PVC ger ett lägre fossilt avtryck med 57%
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

pipelife vägrör

Pipelife vägrör

Homogena markrör enligt EN1401
 

100% kompatibelt med
Infra-systemet
Ljus insida
Lågt fossilt avtryck
 

Produktinformation

stormbox e

stormbox e

Pp dagvattenkassetter
 

System för hantering av dagvatten
Öppet modulsystem
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck
 

Produktinformation

kabelbrunn

Kabelbrunn

PP STIGARRÖR/KABELBRUNN UTAN LOCK/BOTTEN

 

Höjder 500mm och 1000mm
Håltagning med hålsåg
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

bdr byggdrän

BDR BYGGDRÄN

PE BYGGDRÄNERINGSRÖR
 


Med muff
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck
 

Produktinformation

KABELSKYDDSRÖR SRE-P

KABELSKYDDSRÖR SRE-P

PE SLÄTA KABELSKYDDSRÖR I 6M LÄNGDER

Med muff
UV- beständig
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

KABELSKYDDSRÖR SRE-P

KABELSKYDDSRÖR SRE-P

PE SLÄTA KABELSKYDDSRÖR LÅNGA LÄNGDER

För extrem förläggning ovan jord
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck
 

Produktinformation

kabelbrunn

DAGVATTENBRUNN

PP STIGARRÖR/KABELBRUNN UTAN LOCK/BOTTEN

 


Utan vattenlås
Sandfång 70 liter
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

kabelbrunn

DRÄNBRUNN

PP POLAR DRÄNERINGSBRUNNAR


 


Utan vattenlås
Sandfång 70 liter
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

kabelbrunn

DIVIO SRN

PP DELAT KABELSKYDDSRÖR

 


Skydd av redan installerade kablar
Temporär förläggning
UV beständig
Återvunnet material
Lågt fossilt avtryck

Produktinformation

EPD - En miljödeklaration

EPD (Environmental Product Declaration)

Varför? Våra kunder ska kunna göra väl underbyggda val och därigenom kunna minimera miljöpåverkan redan i rit-, eller projekteringsfasen.

En EPD berättar en produkts miljöavtryck för en specifik produkt i alla faser från råvara till färdig produkt, och är ett kortfattat dokument som på ett standardiserat och objektivt sätt sammanfattar miljöprofilen för en komponent, en färdig produkt eller en tjänst.

Kraven på hur en EPD ska göras finns specificerade i ISO-standarden EN 15804. När vi har skapat en EPD, lämnar vi den för tredjepartsgransking innan vi publicerar den.

Efterfrågan på totala klimatkonton för byggnader eller infrastruktur kommer att öka i framtiden. När miljödata/EPD:er på alla produkter som används i ett bygg- eller infrastrukturprojekt ses som en helhet kommer det att ge en bra bild av hela projektets miljöavtryck.
Det ska också göra det lättare att jämföra material och produkter mot varandra ur ett miljöperspektiv.


Hela listan med EPD:er för nedladdning finns här
0Results
No results found for ""

No results found

Loading

Våra produkter i de olika miljöbedömningssystemen

BYGGVARUBEDÖMNING

Produkter rekommenderas, accepteras eller undviks. Sök om produkten är registrerad och bedömd på Byggvarubedömningens hemsida. Du måste skapa konto, registrera dig som användare och logga in.

Här finns en lista på Pipelifes publicerade produkter som finns i Byggvarubedömningen. Ladda hem som Excel eller PDF. 

 

SundaHus

Sunda Hus i Lidköping är ett konsultbolag som jobbar med materialval i inomhusmiljö. Med ett webbaserat system och rådgivning, för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Basta

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I vår databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Svanen

Läs mer om Svanen och Svanenmärkning här

Grön värdekedja

Rätt rör för vår miljö.
För oss är “rätt rör” ett rör som haft minsta möjliga miljöpåverkan i tillverkningen och transporten, som inte skadar miljön vid användning, som håller hög kvalitet så att läckage kan undvikas, och som har lång livslängd och därmed bidrar till minskad resursanvändning i ett livscykelperspektiv. 
Våra produkter uppfyller ett faktiskt behov – till skillnad från många av vår tids kommersiella industriprodukter. Försörjning av rent dricksvatten och transport av spillvatten är grundläggande för vårt moderna samhälle. 
Pipelife Sverige AB har haft ett stort engagemang för den miljömässiga sidan av vår industriella verksamhet sedan 1980-talet. På den tiden var det inte lika “hett” som idag, då vi i allt högre grad ser att detta är en aspekt som kunderna värdesätter och lägger stor vikt vid.

Vi har insett att vi måste bli bättre på att berätta om våra värdefulla miljöåtgärder. Trots att det är miljövinsten, och inte en bra “miljöimage” som är målet, så skadar det inte att våra kunder och kontakter får koll på vad vi står för. Pipelife tar ansvar. 
Här kan du läsa om hur vi tar ansvar genom alla led i vår verksamhet.

Pipelife tar sitt ansvar

Vinyl Foundation har nyligen publicerat en lista på sin hemsida över de europeiska PVC-tillverkare som har tagit sitt sociala ansvar genom att bidra till Vinyl 2010.
Joachim Eckstein, styrelseordförande i Vinyl Foundation, säger i ett pressmeddelande att allmänheten nu för första gången kan se vilka tillverkare av PVC-produkter som tar sitt ansvar.

Enligt Eckstein kommer bidrag till Vinyl Foundation att vara viktiga för att stödja den ökande återvinningen av PVC och för att skapa långsiktig hållbarhet inom branschen.
Både råmaterialsproducenter och förädlare har bidragit med tiotals miljoner kronor sedan 2000 för att skapa just en hållbar bransch. Men inte alla företag har bidragit och därför vill man nu uppmärksamma de som faktiskt gör en insats genom att publicera uppgifterna på nätet.
Den kompletta listan finns i form av en interaktiv karta på:

REACH - Råd vid val av rörmaterial och projektering

REACH - kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.
Läs mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes kundinformation om REACH, på svenska eller engelska.

RoHS 3 (EU 2015/863), Elektriska och elektroniska produkter.

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid tillverkning och vid hantering av avfall.

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik. Direktivet förbättrar därmed möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.
Lär mer om RoHS på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes RoHS-garanti eller den bilaga som beskriver systemet.

Certifikat och policyer

Kontakt

Yvette Lennartsson - Safety, health and environmental coordinator

Yvette Lennartsson

Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

Miljö

+46 70 322 03 34

+46 513 221 14

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post