Dränering

JDR jordbruksdränering rör och delar

Pipelife dräneringsrör för jordbrukdränering.

I tider av allt mer hårdnande konkurrens krävs att jordbrukets produktionsresurser befinner sig på en hög nivå. Kraven på lönsamhet, ofta i kombination med begränsade investeringsmedel, gör att varje investering noggrant måste övervägas för att de mest lönsamma ska kunna väljas ut.

Vår viktigaste produktionsresurs är åkerjorden, och oavsett växtodlingsinriktning är de flesta jordbruksföretag beroende av att denna fungerar väl under skiftande väderleksförhållanden. Med ett väl planerat och rätt utfört

dräneringssystem kontrolleras vattnet, den viktigaste tillväxtfaktorn. Flera samverkande faktorer bidrar till täckdikningens goda lönsamhet.

Skörden ökar tack vare:

 • Tidig upptorkning och tidig sådd.
 • Bättre övervintring för höstsådda grödor.
 • Mindre ogräs.
 • Mindre packningsskador.
 • Bättre rotutveckling genom större luftvolym i jorden.
 • Ett större rotdjup förbättrar vatten- försörjningen även under torkperio- der.
 • Effektivare upptagning av växt- näring.

Bruknings- och skördekostnader minskar tack vare:

 • Snabbt vårbruk och tidig skörd.
 • Mindre ogräsbekämpning.
 • God markbärighet och minskat dragkraftbehov.
 • Lägre torkningskostnader.

Pipelife Standard

Lämpligt till alla jordarter med undantag för moss- och järnhaltig jord. Tillsammans med dräneringsfilter av grus eller sågspån ger detta rör ett väl fungerande och effektivt dräneringssystem. Vid dränering av mycket slamningsbenägna jordar bör Pipelife inslamningsskydd användas under röret.

Pipelife Special

Specialrör för moss- och järnhaltiga jordar eller där större vattenintagskapacitet önskas. Vid dränering av mossjord kan, om jordens struktur är torvliknande, oftast dräneringsfilter uteslutas. I järnhaltiga jordar rekommenderas grenledningar med minsta dimension 74/65. I dessa jordar rekommenderas dessutom alltid sågspån som dräneringsfilter.

Pipelife Kokos

Med denna konstruktion kan vi erbjuda ett rör med färdigt dräneringsfilter runt hela vattenintagsytan. Filtret motverkar inslamning samtidigt som det förbättrar intagskapaciteten. Framförallt lämplig vid dränering av lerjordar, men kan också användas i andra jordar vid dränering under förhållanden när det, beroende på markens bärighet och raskänslighet i rörgraven, är svårt att tillföra annat dräneringsfilter.

Pipelife Geotex

Pipelife Special klädd med tunn duk av geotextil, vars främsta uppgift är att förhindra inträngning av sedimenteringsbenägna partiklar. Används vid dränering av slamningsbenägna, men genomsläppliga jordar. Särskild utredning angående grenledningars dimension kan vara nödvändig.

Pipelife svart

Pipelife kan också erbjuda Pipelife svart, en standarddränering av PE lämplig för de flesta jordarter tillsammans med dräneringsfilter av grus eller sågspån. 

JDR PP-Fiber

Funktion/Installation

Det slam som avsätts i dräneringsröret transporteras till största delen dit med hjälp av vatten. Man räknar med att man att 2/3 av detta vatten tränger in genom den undre slitsraden. Därför är det av stor vikt att fi ltret även täcker denna.

Detta gäller i synnerhet lösa och instabila jordar där rören annars snabbt riskerar att fyllas med slam. Här kommer fi lterbelagda rör väl till pass. Viktigt är att välja fi ltertyp efter huvudsaklig jordart. Kontakta gärna vår dräneringssakkunniga personal för diskussion om val av lämplig fi ltertyp.

Jordbruksdränering PP700

Pipelife standard dräneringsrör belagda med ett 6 mm tjockt skikt av återvunnen polypropenfi ber. Får ett O90-värde på 450. PP 450 är lämpligt i de fl esta jordar men framför allt i fi nkorniga silt- och lerjordar med svag aggregatbildning.

Jordbruksdränering PP450

Pipelife standard dräneringsrör belagda med ett 6 mm tjockt skikt av återvunnen polypropenfi ber. Får ett O90-värde på 450. PP 450 är lämpligt i de fl esta jordar men framför allt i fi nkorniga silt- och lerjordar med svag aggregatbildning.

Tillverkning

Pipelife JDR jordbruksdräneringsrör tillverkas i PVC, en termoplast med mycket goda och ändamålsenliga egenskaper. Kännetecknande för PVC är att det är den termoplast som uppnår i särklass högst ringstyvhet. Hög ringstyvhet är en förutsättning för läggning med direktläggningsmaskin. Rören tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542 och är typgodkända av Jordbruksverket. PVC lämpar sig väl för återvinning i slutna kretslopp.
Pipelife

Läggningsanvisningar

Pipelife dräneringsrör är dimensionerade för fyllningshöjd mellan 0,4-6,0 meter. Grenledningars minsta lutning bör helst uppgå till 3‰. I slamningsbenägna jordar bör lutningen inte understiga 5‰. Se flödesförlustdiagram för att bestämma lutning, dimension och flöde. Val av dräneringsfilter bestäms främst utifrån kraven på vattengenomsläpplighet och skydd mot inslamning. Dessa krav varierar beroende på jordart. För vidare information angående läggning kan du besöka www.pipelife. se/se/ladda-ner/installationsanvisningar-va.php där du bland annat hittar Plast- och Kemibranschernas publikation: Läggningsanvisningar för jordbruks- och vägdränering.

Sustainability

PIPELIFE ACADEMY

PIPELIFE ACADEMY är e-utbildningsplattformen för alla som direkt eller indirekt arbetar med plaströrssystem och vill öka sina kunskaper. Med hjälp av korta lektioner och efterföljande frågor hjälper utbildningen dig att förstå olika Pipelife produkters funktioner. Lektionerna är särskilt utformade för våra kunder så att varje lektion ger dig ny kunskap och expertis.

Efter framgångsrikt avslutad lektion tilldelas du ett personligt utformat diplom.

Pipelife Academy Keyboard

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information om våra lösningar och rörsystem inom vatten och avlopp eller annat så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper gärna till.

Get in Touch

kontaktalternativ

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Fler produkter och lösningar

Electro

Elinstallation

Potable Water

VA

Cable Protection

Kabelskyddsrör

Drainage

Dränering

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post