iStockphoto Miljö och hållbarhet

pIPELIFE SKA VARA företaget i branschen som tar ansvar och gör skillnad för miljön.

Pipelife Sveriges Miljö- och hållbarhetspolicy

  • I vår verksamhet arbetar vi med att förebygga föroreningar och begränsa miljöolyckor, för att skydda miljön.
  • Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort och långsiktiga miljömål, såsom materialval, transport och energi.
  • Vi vill ta ansvar till en hållbar utveckling av branschen genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.
  • Hållbarhetsfrågor ska värderas i samtliga företagsprocesser.

Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar och förordningar inom områdena kvalitet, miljö och hållbarhet. Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystemen för kvalitet och miljö.

Januari 2022
Pär Näslund, VD

EPD - En miljödeklaration

EPD står för Environmental Product Declaration.
En EPD berättar om utsläpp från en specifik produkt i alla faser från råvara till färdig produkt

En miljödeklaration är ett kortfattat dokument som på ett standardiserat och objektivt sätt sammanfattar miljöprofilen för en komponent, en färdig produkt eller en tjänst. Kraven på hur en EPD ska göras finns specificerade i ISO-standarden 14025 Miljömärkningar och deklarationer Typ III., Miljövänliga produktionsprocesser.
Viktiga länkar är konsumtion och avfallsminskning, samt minskning av transportutsläpp.

En EPD kommer att vara riktigt värdefull när den kan ingå i ett större sammanhang. Efterfrågan på totala klimatkonton för byggnader eller infrastruktur kommer att öka i framtiden. När miljödata / EPD:er på alla produkter som används i ett bygg- eller infrastrukturprojekt ses som en helhet kommer det att ge en bra bild av hela projektets miljöavtryck. Det ska också göra det lättare att jämföra material och produkter mot varandra ur ett miljöperspektiv.

0Results
No results found for ""

No results found

Loading

Våra produkter i de olika miljöbedömningssystemen

BYGGVARUBEDÖMNING

Produkter rekommenderas, accepteras eller undviks. Sök om produkten är registrerad och bedömd på Byggvarubedömningens hemsida. Du måste skapa konto, registrera dig som användare och logga in.

Här finns en lista på Pipelifes publicerade produkter som finns i Byggvarubedömningen. Ladda hem som Excel eller PDF. 

 

SundaHus

Sunda Hus i Lidköping är ett konsultbolag som jobbar med materialval i inomhusmiljö. Med ett webbaserat system och rådgivning, för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Basta

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I vår databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Svanen

Läs mer om Svanen och Svanenmärkning här

Grön värdekedja

Rätt rör för vår miljö.
För oss är “rätt rör” ett rör som haft minsta möjliga miljöpåverkan i tillverkningen och transporten, som inte skadar miljön vid användning, som håller hög kvalitet så att läckage kan undvikas, och som har lång livslängd och därmed bidrar till minskad resursanvändning i ett livscykelperspektiv. 
Våra produkter uppfyller ett faktiskt behov – till skillnad från många av vår tids kommersiella industriprodukter. Försörjning av rent dricksvatten och transport av spillvatten är grundläggande för vårt moderna samhälle. 
Pipelife Sverige AB har haft ett stort engagemang för den miljömässiga sidan av vår industriella verksamhet sedan 1980-talet. På den tiden var det inte lika “hett” som idag, då vi i allt högre grad ser att detta är en aspekt som kunderna värdesätter och lägger stor vikt vid.

Vi har insett att vi måste bli bättre på att berätta om våra värdefulla miljöåtgärder. Trots att det är miljövinsten, och inte en bra “miljöimage” som är målet, så skadar det inte att våra kunder och kontakter får koll på vad vi står för. Pipelife tar ansvar. 
Här kan du läsa om hur vi tar ansvar genom alla led i vår verksamhet.

Pipelife tar sitt ansvar

Vinyl Foundation har nyligen publicerat en lista på sin hemsida över de europeiska PVC-tillverkare som har tagit sitt sociala ansvar genom att bidra till Vinyl 2010.
Joachim Eckstein, styrelseordförande i Vinyl Foundation, säger i ett pressmeddelande att allmänheten nu för första gången kan se vilka tillverkare av PVC-produkter som tar sitt ansvar.

Enligt Eckstein kommer bidrag till Vinyl Foundation att vara viktiga för att stödja den ökande återvinningen av PVC och för att skapa långsiktig hållbarhet inom branschen.
Både råmaterialsproducenter och förädlare har bidragit med tiotals miljoner kronor sedan 2000 för att skapa just en hållbar bransch. Men inte alla företag har bidragit och därför vill man nu uppmärksamma de som faktiskt gör en insats genom att publicera uppgifterna på nätet.
Den kompletta listan finns i form av en interaktiv karta på:

REACH - Råd vid val av rörmaterial och projektering

REACH - kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.
Läs mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes kundinformation om REACH, på svenska eller engelska.

RoHS 3 (EU 2015/863), Elektriska och elektroniska produkter.

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid tillverkning och vid hantering av avfall.

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik. Direktivet förbättrar därmed möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.
Lär mer om RoHS på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes RoHS-garanti eller den bilaga som beskriver systemet.

Certifikat och policyer

Kontakt

Yvette Lennartsson - Safety, health and environmental coordinator

Yvette Lennartsson

Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

Miljö

+46 70 322 03 34

+46 513 221 14

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post