Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

REACH

Råd vid val av rörmaterial och projektering

REACH - kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

Läs mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes kundinformation om REACH, på svenska eller engelska.

pipelife_flags